Conference

คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง
แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา
ชาติ
20 สิงหาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-