Conference

Article
การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก"
Class
นานาชาติ
Date
3 กันยายน 2010
Location
อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-