Conference

Encapsulation of bioactive compounds into chitosan nanoparticles
59th SPSJ Annual Meeting
นานาชาติ
26 - 28 พฤษภาคม 2010
Yokohama ญี่ปุ่น
-
-

Author

Output From Project

การห่อหุ้มสารต้านจุลชีพในอนุภาคไคโตซานซึ่งมีขนาดในระดับ ไมโคร/นาโนเมตร สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้านจุลชีพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บกักยูจีนอลในอนุภาคนาโนไคโตซาน แหล่งทุน :ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),31 มี.ค. 2011 - 30 มี.ค. 2012