Conference

Article
การถ่ายทอดลักษณะความเป็นหมันของละอองเกสรตัวผู้ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงและสีของยอดเกสรตัวเมียของข้าว AnxiangS
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (ISBN: 9786167262314)
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-