Conference

การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
ชาติ
17 - 19 มิถุนายน 2010
ลพบุรี ประเทศไทย
-
-