Conference

FABRICATION OF POLYMERIC NANOPOROUS MEMBRANE BY ALPHA PARTICLE ACTIVATION
Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials
นานาชาติ
9 - 10 กรกฎาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การสร้างเมมเบรนโพลิเมอร์แบบรูพรุนระดับนาโนโดยเทคนิคการระดมยิงด้วยอนุภาคแอลฟา: สำหรับพัฒนาเป็นวัสดุกรองระดับนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01442512 ชื่อวิชา Synthesis & Fabrication of Naonmaterials,6 ก.ย. 2010 - 15 ก.ย. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ Joint symposium on advanced polymers and nanomaterials การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อสาธารณะ โดยการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ,9 ก.ค. 2010 - 10 ก.ค. 2010
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 12 การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยต่อสาธารณะ,6 ก.ค. 2011 - 7 ก.ค. 2011