Conference

พัฒนาวิธีการสกัดดีเอ็นเอเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2
ชาติ
15 - 17 มิถุนายน 2010
เมือง นครปฐม ประเทศไทย
-
-