Conference

Article
ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ 4 พันธุ์
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินศักยภาพผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,19 ต.ค. 2009 - 29 ก.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การคัดเลือกมันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก,8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง,17 พ.ค. 2010 - 2 มิ.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี การใช้ประโยชน์ :เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี มีการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก,7 ก.ย. 2009 - 2 มิ.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :มันสำปะหลังพันธุ์ดีของ มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2013