Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในเขตภาคตะวันตก พ.ศ. 2547
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-