Conference

Article
การยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานกระเสียว สุพรรณบุรี)
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2005
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-