Conference

การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน
การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553
ชาติ
20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010
พัทยา
-
-