Conference

Article
การใช้ค่ารงควัตถุเพื่อวัดมวลชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
Conference
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
16 มีนาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-