Conference

การใช้ค่ารงควัตถุเพื่อวัดมวลชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
16 มีนาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-