Conference

Article
Analysis of Water Content in Biodiesel Palm Oil using NIRS
Conference
The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy
Class
นานาชาติ
Date
7 - 16 พฤศจิกายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโครปีในการหาปริมาณสารลิโนเลอิกเมทิล เอสเตอร์และน้ำในน้ำมันไบโอดีเซล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มผู้สมัครรับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค Near Infrared Spectroscopy,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครื่องเนียร์อินฟราเรดขนาดเล็กเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลแบบไร้สารเคมี แหล่งทุน :บพข.,16 พ.ย. 2020 - 15 พ.ย. 2021