Conference

Determination of Total Oil Content in Corn Seeds Using Near Infrared Spectroscopy and Moving Window Partial Least Squares Regression
The 14th International Conference on Near Infrared Spectroscopy
นานาชาติ
7 - 16 พฤศจิกายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน จำนวน 9 ท่าน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,15 มี.ค. 2010 - 19 มี.ค. 2010