Conference

A Simulation Model of a Pull Production System for a Fleible PCB Assembly Line
การประชุมทางวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553
ชาติ
20 - 21 พฤษภาคม 2010
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-