Conference

การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย
การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน:ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ชาติ
5 - 6 พฤศจิกายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-