Conference

Article
การประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำวัง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
14 พฤษภาคม 2010
Location
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อการติดตามและบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,3 พ.ย. 2014 - 3 พ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207351 ชื่อวิชา Computer Application for Ir-Engineering,8 พ.ย. 2011 - 26 พ.ย. 2011