Conference

Article
ผลการขับไล่ของผงถั่วต่อด้วงงวงข้าวโพด
Conference
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Class
ชาติ
Date
12 กุมภาพันธ์ 2010
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-