Conference

การพัฒนาเทคนิค Quantitative Competitive PCR เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณดีเอนเอของ PCV2 ในสุกรที่มีปัญหาโรค PMWS
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-