Conference

Article
ผลของสารสกัดฟางข้าว ต่อการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และการเกิด lipid peroxidation ในต้นกล้าไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟางข้าวเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ก.ค. 2009 - 2 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,27 ก.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,25 ม.ค. 2010 - 25 ม.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401496 ชื่อวิชา Selected Topics in Botany,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009