Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2563
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2558
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  AirAluminum compoundsArticleBismuth oxybromide (BiOBr)Bismuth vanadate (BiVO4)Clean watersComposite membranesDesalinationEfficiencyElectrospun membraneElectrospun membranesEthyl cellulose Helical carbon nanotubes MoS2 Oil adsorption Oil/water separation Water treatment EvaporationEvaporation rateEvaporatorsFresh WaterLactic acidMAX phaseMAX-phasePerformancePhase interfacesPoly lactic acidPoly(lactic acid)Potable waterreduced graphene oxide (rGO)refraction indexReusabilityRhB degradationsanitationscanning electron microscopysignal noise ratioSolar desalinationSteam generationtensile strengthternary phasethermal analysisthermal conductivitythermostabilityTitanium compoundsvisible lightการควบคุมสัณฐานวิทยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ให้มีความเหมาะสมต่อปฏิกิริยาเฉพาะต่างๆการย่อยสลายการศึกษาการใช้ Non-thermal plasma ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สไฮโดรการศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี ของตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่ออธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา และเพื่อพัฒนาประสิทการศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นบรรจุการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ สาหรับการย่อยสลายสีย้อม การผลิตแก๊การสังเคราะห์สารคอมโพสิท เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรมกำจัดจันทบุรีซัลเฟอร์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงบิสมัทบิสมัทออกซีเฮไลด์พืชไร่พืชสวนภัยแล้งมลพิษสารสีย้อมสารสีย้อมอินทรีย์

  Interest

  การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ สาหรับการย่อยสลายสีย้อม การผลิตแก๊, การสังเคราะห์สารคอมโพสิท เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรม, การควบคุมสัณฐานวิทยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ให้มีความเหมาะสมต่อปฏิกิริยาเฉพาะต่างๆ, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี ของตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่ออธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา และเพื่อพัฒนาประสิท, การศึกษาการใช้ Non-thermal plasma ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สไฮโดร, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นบรรจุ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ก.ย. 2566 ผู้ช่วยคณบดี่ฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 261103 ชั้น 11 อาคาร26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร15

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sustaining metal–organic frameworks for water–gas shift catalysis by non-thermal plasmaXu S., Chansai S., Stere C., Inceesungvorn B., Goguet A., Wangkawong K., Wangkawong K., Taylor S.F.R., Al-Janabi N., Hardacre C., Martin P.A., Fan X.2019Nature Catalysis
  2(2),pp. 142-148
  135
  2Photocatalytic efficiency improvement of Z-scheme CeO2/BiOI heterostructure for RHB degradation and benzylamine oxidation under visible light irradiationWangkawong K., Phanichphant S., Tantraviwat D., Inceesungvorn B.2020Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
  108,pp. 55-63
  52
  3CoTiO3/Ag3VO4 composite: A study on the role of CoTiO3 and the active species in the photocatalytic degradation of methylene blueWangkawong K., Phanichphant S., Tantraviwat D., Inceesungvorn B.2015Journal of Colloid and Interface Science
  454,pp. 210-215
  51
  4Novel CoTiO3/Ag3VO4 Composite: Synthesis, Characterization and Visible-light-driven Photocatalytic ActivityWangkawong K., Suntalelat S., Tantraviwat D., Inceesungvorn B.2014Materials Letters
  133,pp. 119-122
  33
  5Cerium oxide-modified surfaces of several carbons as supports for a platinum-based anode electrode for methanol electro-oxidationPongpichayakul N., Themsirimongkon S., Maturost S., Wangkawong K., Fang L., Inceesungvorn B., Waenkaew P., Saipanya S.2021International Journal of Hydrogen Energy
  46(3),pp. 2905-2916
  30
  6Band offsets of novel CoTiO 3 /Ag 3 VO 4 heterojunction measured by X-ray photoelectron spectroscopyWangkawong K., Tantraviwat D., Phanichphant S., Inceesungvorn B.2015Applied Surface Science
  324,pp. 705-709
  27
  7A design of a fixed bed plasma DRIFTS cell for studying the NTP-assisted heterogeneously catalysed reactionsStere C., Chansai S., Gholami R., Wangkawong K., Wangkawong K., Singhania A., Goguet A., Inceesungvorn B., Hardacre C.2020Catalysis Science and Technology
  10(5),pp. 1458-1466
  20
  8Kinetics of Water Gas Shift Reaction on Au/CeZrO4: A Comparison Between Conventional Heating and Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasma ActivationWangkawong K., Wangkawong K., Phanichphant S., Inceesungvorn B., Stere C.E., Chansai S., Hardacre C., Goguet A.2020Topics in Catalysis
  63(3-4),pp. 363-369
  13
  9Pt electrodeposited on CeZrO4/MCNT as a new alternative catalyst for enhancement of ethanol oxidationPongpichayakul N., Wangkawong K., Waenkaew P., Fang L., Inceesungvorn B., Jakmunee J., Saipanya S.2021International Journal of Hydrogen Energy
  46(46),pp. 23682-23693
  3
  10Photocatalytic enhancement of n-p-n ternary heterostructure of BiVO4/rGO/BiOBr for RhB degradation under visible light irradiationWangkawong K., Lanla W., Supphachalonepol V., Channei D., Inceesungvorn B.2024Inorganic Chemistry Communications
  162
  0
  11A MAX phase (Ti3AlC2) as a performance enhancer for poly(lactic acid) electrospun membranes in steam generation and solar desalinationKrasian T., Wangkawong K., Punyodom W., Manokruang K., Somsunan R., Jantrawut P., Rachtanapun P., Jantanasakulwong K., Punyamoonwongsa P., Srithep Y., Worajittiphon P.2024International Journal of Biological Macromolecules
  270
  0
  12Inside-out templating: A strategy to decorate helical carbon nanotubes and 2D MoS2 on ethyl cellulose sponge for enhanced oil adsorption and oil/water separationWorajittiphon P., Majan P., Wangkawong K., Somsunan R., Jantrawut P., Panraksa P., Chaiwarit T., Srithep Y., Sommano S.R., Jantanasakulwong K., Rachtanapun P.2024International Journal of Biological Macromolecules
  273
  0