Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ไทย, 2555
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย1ตำบล1มหาวิทยาลัยbacterial communityBig DataCOVID-19cultural parameterData AnalyticData AnalyticsData ScienceEnzyme purificationFermented fish productsfermented rice flourFermented rice noodlefish sauceFood microbiologyhalophilic glutaminaseHalotolerant/Halophilic microorganismsimmunomodulationKhanomjeenMicrobial enzymesNew normal yoghurt-like productNon-dairy yoghurt-like productPlackett–Burman designPlant-based yoghurtprobioticsSARS-CoV-2screeningStatistical approach (Response Surface Methodology,RSM)Tetragenococcus muriaticusThai fermented rice noodleThai herbal medicineU2Tกระชายเหลืองกลูตามิเนสชอบเกลือการเจริญของจุลินทรีย์การประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันการแปรรูปขนมขบเคี้ยวขนมจีนแป้งหมักข้าวหอมมะลิแขวงจำปาสัก สปป.ลาวความเป็นพิษคาราจีแนนคุณประโยชน์เชิงสุขภาพคุณสมบัติเชิงหน้าที่เคราตินโคคูมิโคโรนาไวรัส 2019ไคโตซานจุลินทรีย์ซอสเซมเบ้ต้านทานออกซิเดชันตำรับยาสมุนไพรไทยน้ำปลานิวคลีเอสแบคทีเรียแบคทีเรียชอบเกลือโปรติเอสผลผลิตทางการเกษตรผู้สูงอายุโพรไบโอติกฟิล์มประกอบฟิล์มแอคทีฟมะแขว่นมะรุมเยลลี่โยเกิร์ตพืชโยเกิร์ตรูปแบบใหม่โรคกระดูกพรุนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ลองกองไลเปสสร้างเซลลืกระดูกส่วนประกอบอาหารสามเกลอแหนมเห็ดอนาคตอาหารเชิงฟังก์ชั่นอาหารหมักเอนไซม์อะไมเลส

  Interest

  Microbial enzymes, Food microbiology, Fermented fish products, Halotolerant/Halophilic microorganisms, Statistical approach (Response Surface Methodology,RSM), Enzyme purification

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม
   • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
   • ห้อง 416 ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้อง 641 ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน
   • ห้องห้อง 904 แลบเซลล์ ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 1,2 อาคารสำนักงงานอบต.ขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Approach toward enhancement of halophilic protease production by Halobacterium sp. strain LBU50301 using statistical design response surface methodologyChuprom J., Bovornreungroj P., Ahmad M., Kantachote D., Dueramae S.2016Biotechnology Reports
  10,pp. 17-28
  18
  2Purification and characterization of an extracellular lipolytic enzyme from the fermented fish-originated halotolerant bacterium, Virgibacillus alimentarius LBU20907Dueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D.2017Chemical Papers
  71(10),pp. 1975-1984
  5
  3Enhancement of halophilic lipase production by Virgibacillus alimentarius LBU20907 using a statistical approach and scale-up in a fermenterDueramae S., Bovornreungroj P., Enomoto T., Kantachote D.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(12 Special Issue),pp. 921-939
  1
  4Antagonistic Potential of Soil Streptomyces Isolates from Southern Thailand to Inhibit Foodborne Bacterial PathogensChemoh W., Bin-Ismail W., Dueramae S.2021International Journal of Microbiology
  2021
  1
  5Rapid screening of cultural parameters for extracellular halophilic glutaminase production from tetragenococcus muriaticus FF5302 using the Plackett-Burman’s experimental designDueramae S., Varichanan P., Enomoto T.2021Walailak Journal of Science and Technology
  18(9)
  0