Expertise Cloud

Action researchCommunicative English ListeningDirected Reading- Thinking Activity (DA-TA)Directed Reading Thinking Activity (DA-TA)EFLEnglish for TourismEnglish TalesEnglish writingESL/EFLExercise packagegraphic organizerListening skillProcess ApproachReading comprehensionRubric scoring developmentSchool Sizesimulationspeaking skillStorytelling TechniqueSupplementary English Listening ExercisesTeaching EFL WritingTeaching VocabularyThai Freshmentraditional teaching modelVocabulary DevelopmentVocabulary SizeWriting Skill Developmentกลยุทธ์การเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การถ่ายโอนข้อมูลการท่องเที่ยวการพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง/ภาษาต่างประเทศการอ่านภาษาอังกฤษกิจกรรมการสื่อสารเกมคำศัพท์เกมประกอบการสอนข้อสอบคัดเลือกด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวทักษะการพูดนักเรียนผู้สูงอายุปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแรงจูงใจโรงเรียนไปรษณีย์วิจัยสถาบันศักยภาพและสมรรถนะการเรียนรู้สถานการณ์จำลองสะเต็มบิสสุขภาพหลักสูตรหลักสูตรนวัตกรรมการศึกษา

Interest

การสอนภาษาอังกฤษ

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก