Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  3d-printercommunity-based monitoringdata management systemDOEFormingGMPNong Han lakeSuitable factorswater qualityก๊าซเรือนกระจกการขึ้นรูปการควบคุมระบบประปาการตรวจวัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยะอินทรีย์คาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้้าคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องพิมพ์ 3 มิติโคขุนโพนยางคำเชิงแสงตัวเร่งปฏิกิริยาเตาเผาถ่านชีวภาพถ่านอัดแท่งนาโนน้ำเสียไบโอชาร์ปลาร้าปัจจัยที่เหมาะสมเผาถ่านมลพิษแม่เหล็กระบบจัดการข้อมูลระบบประปาขนาดเล็กวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหนองหารหนอนแมลงวันลายออกแบบการทดลองอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจจับเวลาจริง กำลังไฟฟ้าสูงสุด

  Interest

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-217/6 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้องห้อง 22-103.2 ชั้น 1 อาคาร22
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 102 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก