Person Image

  Education

  • M.Arch และ สถ.บ. , Kent State University และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, USA และ ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  architectural design processASEAN member countriesBangkokcity modernizationcity preservationcolonization movementFirst settlementsfrom design concept to building constructionfrom water-based to land-based developmentRattanakosinSoutheast Asian Ministers of Education Organization Center for Archaeology and Fine Artsการกระจายอำนาจการประชาพิจารณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นการวางผังเมืองการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์การออกแบบชุมชนเมืองการออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชนแออัดถนนราชดำเนินกลางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าเมืองสุขภาพสถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืององค์ประกอบถนนและทางเท้า

  Interest

  การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)