Person Image

  Education

  • M.Arch และ สถ.บ. , Kent State University และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, USA และ ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  architectural design processASEAN member countriesBangkokcity modernizationcity preservationcolonization movementFirst settlementsfrom design concept to building constructionfrom water-based to land-based developmentRattanakosinSoutheast Asian Ministers of Education Organization Center for Archaeology and Fine Artsการกระจายอำนาจการประชาพิจารณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นการวางผังเมืองการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์การออกแบบชุมชนเมืองการออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชนแออัดถนนราชดำเนินกลางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าเมืองสุขภาพสถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืององค์ประกอบถนนและทางเท้า

  Interest

  การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล, การออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรม, การออกแบบชุมชนเมือง, การวางผังเมือง, การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)