Person Image

  Education

  • Doctor of Engineering, Asian Institute of Technology, ไทย, 2555
  • Master of Engineering, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ฺวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  aluminium can lid processArenacapacitated vehicle routing problemCustomer SatisfactionData Analyticsdesign of experimentDifferential EvolutionDonationDonation intentionEffectivenessepoxy molding compoundErgonomicErgonomicseWOM intentionFire evacuationfixed charge transportation problemFlexible Flow Shop SchedulingFloodGenetic AlgorithmHeuristicheuristic methodIndrustryInstallation and Removal of Electrical SystemIntentionInteractivityinventoryInventory Managementinventory poolingJewelryLatenessLateral TransshipmentLine BalancingLine Balancing Ratiolocation systemLogistic and Supply Chain Management Low Back RiskLPG Cylinder Repairing ProcessMaintenanceMaintenance CostMathematical ModelMGAMinimizing Makespanmultiple retailersNatural DisasterOperation Research and OptimizationPathfinderpreventive lateral transshipmentprinted circuit board assemblyProduction CapacityQuality ManagementRapid Entire Body Assessmentrapid entire body assessment (REBA)REBARisk Assessment Safety and EnvironmentSafety Management GuidelineSaving Methods schedulingscreen printing solder pasteSDVRPSequencingSignificant riskSimulationsolder on padssplit deliveryspreadsheetsStraight Assembly LineTabu searchtardy jobsTotal productive maintenance (TPM)Transportation ProblemtransshipmentTrustUnrelated Parallel MachinesUtilizationVBAVehicle routing problemvoltagevolume resistivitywarehouseWarehouse ManagementWork Improvement , Inventory Management Working ImprovementWorking Postureกระบวนการพลาสมาแบบสุญญากาศกระบวนการพิมพ์โลหะบัดกรีการจัดการคลังสินค้าการจัดสมดุลการผลิตการจำลองสถานการณ์การซ่อมบำรุงรักษาการแตกกิ่งและจำกัดขอบเขตการประมาณการความสูญเสียการปรับปรุงการทำงานการผลิตฝากระป๋องอะลูมิเนียมการยศาสตร์การออกแบบการทดลองขอบเขตเวลาความเสี่ยงบริเวณหลังส่วนล่างค่าสภาพความต้านทานทางไฟฟ้าต้นทุน

  Interest

  Work Improvement , Inventory Management , Logistic and Supply Chain Management , Operation Research and Optimization, Quality Management

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • เม.ย. 2561 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ย. 2559 - ธ.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 85 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Modelling a two-retailer inventory system with preventive lateral transshipment using expected path approachYousuk R., Luong H.T.2013European Journal of Industrial Engineering
  7(2),pp. 248-274
  6
  2Determinants of Donation Behaviour on Flood Disasters in IndonesiaUtomo D.S., Paoprasert N., Yousuk R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  847(1)
  4
  3The effect of interactivity and trust on donation and eWOM on Facebook and InstagramUtomo D.S., Paoprasert N., Yousuk R.2022International Journal of Advanced and Applied Sciences
  9(10),pp. 126-134
  1
  4Comparing the effect of electronic word of mouth (eWOM) in Facebook and Instagram on donation intention during earthquakes in IndonesiaUtomo D.S., Paopraser N., Yousuk R.2023AIP Conference Proceedings
  2485(1)
  0
  5Manufacturing Process Cost Reduction of Agricultural Machinery PartYousuk R., Rangsiearam T.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  575(1)
  0
  6Engaging successors in family businesses: Case studies in Finland and ThailandMuhos M., Simunaniemi A.M., Kurikkala H., Heinonen J., Phusavat K., Yousuk R.2021The Routledge Companion to Asian Family Business: Governance, Succession, and Challenges in the Age of Digital Disruption
  ,pp. 153-173
  0