Person Image

  Education

  • Ph.D. (Crop Science and Biotechnology, Seoul National University, เกาหลีใต้, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  fresh fruitFruit ripeninggene mappingGenetic diversitygrain yieldindustrial fruitlineLow temperaturemitochondrionMitragyna speciosa (Korth.) Havil.Mitragyninemodified breath analyserMolassesPeanutpeanut hayPennisetum purpureumPhomopsisPhomopsis longicollaPhomopsis seed decayPhomopsis sppineappleplant breedingการทดสอบผลผลิตในไร่นาเกษตรกรการปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue cultureการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชไร่การแสดงออกของยีนเกษตรกรต้นแบบขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวพลังงานความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมของอ้อยป่าคุณภาพผลผลิตคุณภาพเส้นใยเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลสนิปจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูลย์และจังหวเชื้อพันธุกรรมดินทรายดีปลีต้นถั่วลิสงแห้งถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วเหลืองทนเค็มทนดินด่างทนต่อสภาวะเครียดจากการขาดน้ำทนน้ำท่วมทนน้ำท่วม, ถั่วเขียว, ลูกผสมทนร้อนทนแล้งทรานสคริปโตมเทคนิคAFLP ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ พืชตระกูลหญ้าเขตร้อนเทคโนโลยีการผลิตพืชน้ำมัน CBDประเมินพันธุ์อ้อยใหม่ประสิทธิภาพการปลูกประสิทธิภาพการผลิตอ้อยปรับปรุงพันธุ์ผลเข้าอุตสาหกรรมผลผลิตต่อพื้นทีีสูงผลผลิตเมล็ดผลสดแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุกรรมพันธุ์อ้อยน้ำตาลพันธุ์อ้อยในสภาพดินเหนียวพันธุ์อ้อยเอนกประสงค์พืชพลังงานพื้นที่นาพื้นที่ปลูกพื้นที่สูงพื้นที่อาศัยน้ำฝนโพลีเมอร์อุ้มน้ำภัยแล้งภาคกลางภายใต้สภาพแล้งในโรงเรือนมะละกอเมล็ดพันธุ์คัดไม้โตเร็วไมทราไจนีนยกระดับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตรถเก็บเกี่ยวอ้ยอขนาดต่างๆระยะปลูกราสนิมโรคยอดไหม้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสนิปส์สภาวะปลอดเชื้อสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์สายพันธุ์ดีเด่นอ้อยอ้อยพลังงานอ้อยพลังงานลูกผสม

  Interest

  การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล Development of molecular marker, การนำเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในกระบวนการคัดเลือกพันธุ์พืช marker assisted selection, การปรับปรุงพันธุ์พืช plant breeding, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช plant tissue culture

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Whole-genome sequencing and intensive analysis of the undomesticated soybean (Glycine soja Sieb. and Zucc.) genomeKim M.Y., Lee S., Lee S., Van K., Kim T.H., Jeong S.C., Choi I.Y., Kim D.S., Kim D.S., Lee Y.S., Park D., Ma J., Kim W.Y., Kim B.C., Park S., Lee K.A., Kim D.H., Kim K.H., Shin J.H., Jang Y.E., Kim K.D., Liu W.X., Chaisan T., Kang Y.J., Lee Y.H., Kim K.H., Moon J.K., Schmutz J., Jackson S.A., Bhak J., Bhak J., Lee S.H., Lee S.H.2010Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  107(51),pp. 22032-22037
  207
  2Phomopsis (Diaporthe) Species as the Cause of Soybean Seed Decay in KoreaSun S., Kim M.Y., Chaisan T., Lee Y.W., Van K., Lee S.H., Lee S.H.2013Journal of Phytopathology
  161(2),pp. 131-134
  7
  3Sugar Industry and Utilization of Its By-products in Thailand: An OverviewChunhawong K., Chaisan T., Rungmekarat S., Khotavivattana S.2018Sugar Tech
  20(2),pp. 111-115
  6
  4In silico single nucleotide polymorphism discovery and application to marker-assisted selection in soybeanChaisan T., Van K., Kim M.Y., Kim K.D., Choi B.S., Lee S.H., Lee S.H.2012Molecular Breeding
  29(1),pp. 221-233
  5
  5Genetic diversity of genes involved in the carotenoid pathway of Carica papaya L. and their expression during fruit ripeningSaengmanee P., Saengmanee P., Burns P., Burns P., Burns P., Chaisan T., Thaipong K., Siriphanich J.2018Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  27(1),pp. 90-99
  2
  6Mapping of blast disease resistance genes in BC2F6 population of the cross KDMl105 × IR64Waiyalert A., Sreewongchai T., Chaisan T., Sripichitt P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 327-334
  2
  7Changing of morphological characteristic and biomass properties in Pennisetum purpureum by colchicine treatmentKamwean P., Chaisan T., Thobunluepop P., Phumichai C., Bredemeier M.2017Journal of Agronomy
  16(1),pp. 23-31
  2
  8Optimization and sensitivity analysis of fast ethanol assay in Maize seedsOnwimol D., Rongsangchaicharean T., Thobunluepop P., Chaisan T., Chanprasert W.2019Journal of Seed Science
  41(1),pp. 97-107
  1
  9Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low TemperatureJeammuangpuk P., Promchote P., Duangpatra J., Chaisan T., Onwimol D., Kvien C.K.2020International Journal of Agronomy
  2020
  0
  10Genetic diversity of lycopene epsilon cylase, a carotenoid synthetic gene, among Thai local and commercial papaya cultivarsBurns P., Saengmanee P., Siripanich J., Chaisan T.2016Acta Horticulturae
  1111,pp. 145-150
  0
  11DNA polymorphism of two ß-galactosidase genes (ßgal1 and ß-gal2) in Thai local and commercial cultivarsBurns P., Nacharen S., Siripanich J., Chaisan T., Wasee S.2016Acta Horticulturae
  1111,pp. 133-136
  0