Person Image

  Education

  • M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2544
  • วศ.บ. โยธา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ไทย, 2539
  • ปวช. และ ปวส. ช่างก่อสร้าง, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (Thai-German), ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  Bank erosionBentoniteBentonite sludgeCalcite precipitationCalifornia Bearing RatioCement contentCement-modified crushed rock baseChiang Khruea Lateritic Soil (CKLS)Civil EngineeringClayey soil stabilizationCompacted clay linerCompacted SoilCompression testingCut and fill slopeDeep foundationDetention BasinDurabilityEngineering PropertiesErosion monitoringFree swelling indexGeosyntheticsGround improvementhydrological changehydropowerKunzelstabLandfillLateritic soilMekong mainstreamMICPModulus of Subgrade ReactionNaCl solutionsNatural rubber (NR) latexOptimum conditionsPermeabilityPhysical PropertiesPublic participatoryScientific knowledgeShear StrengthSlope stabilitySongkram confluenceSporosarcina pasteuriiTensile strengthtransboundary impactUnconfined compressive strengthWater hyacinth (WH)Water to cement ratioการก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืนการกัดเซาะการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติการทับถมการบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัยการปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Developmentการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)การมีส่วนร่วมของประชาชนการศึกษาความเหมาะสมการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพานการสำรวจและออกแบบการอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำการออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Developmentโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสายประธานแรงดึง การยืดตัว วัสดุใยสังเคราะห์ การวัดค่าการยืดตัวด้วยกล้องวิดีโอ

  Interest

  ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development), การอนุรักษ์น้ำและดินเขตเทือกเขาภูพานโดยการปลูกหญ้าแฝกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่ม, การออกแบบและก่อสร้างงานวิศวกรรมปฐพี ฐานรากแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development, การก่อสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจาะอุโมงค์ การผันน้ำ งานขุดเจาะระเบิดหิน งานเหมือง แบบยั่งยืน, การบริหารจัดการบ่อยืมลูกรังอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ใช้งานก่อสร้างถนนกรมทางฯ การชลฯและบรรเทาอุทกภัย, การป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่นหลุมยุบนาเกลือ, การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดดินโคลนถล่ม (Land Slide) บริเวณพื้นที่ลาดชันภูพาน, การใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ, การปรับปรุงคุณภาพดินด้านวิศวกรรมแบบ Green & Eco-Friendly และ Sustainable Development

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ย. 2560 - พ.ย. 2564 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Compressive strengths of pavement recycling materials and new approach for cement content determinationNoulmanee A., Prongmanee N., Pukdee W., Singhan P.2021Civil and Environmental Engineering
  3
  2Novel and simplified method of producing microbial calcite powder for clayey soil stabilizationProngmanee N., Horpibulsuk S., Horpibulsuk S., Dulyasucharit R., Noulmanee A., Boueroy P., Chancharoonpong C.2023Geomechanics for Energy and the Environment
  35
  0
  3Durability against Wetting and Drying Cycles and Installation Damage of Water Hyacinth Geotextiles Coated with Natural Rubber LatexProngmanee N., Noulmanee A., Dulyasucharit R., Horpibulsuk S., Horpibulsuk S., Chai J.C.2023Journal of Materials in Civil Engineering
  35(11)
  0