Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554
  • วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Abdominal ObesityAerobic CapacityAgingAlternative exerciseAntioxidant defenseAquatic exerciseArm swingAutonomic imbalanceBlood pressurebrainCardiac FunctionCardiac outputcardiovascular diseaseCardiovascular disease riskcardiovascular risk factorsCentella asiaticaCentral obesityChildrenclinical registrationcognitionExerciseExercise CapacityExercise intensityExercise testExercise trainingFat oxidationfemalefoot massageFunctional fitnessfutsalglomerular filtration rateHealth PromotionHeart rateHeart rate variabilityHRVInflammationLeg CyclingLipid PeroxidationLipid profileLipid profilesLow-intensity ExerciseMetabolic syndromeMild cognitive impairmentNitric oxideObesityOlder adultOver weightoverwightoxidative stressOxygen consumptionOxygen ConsumptionPeak fat oxidation ratePeak oxygen consumptionPolyunsaturated fatty acidPULLET30randomized controlled trialReaction TimeResistance exerciseV?O2peakvascular responseVO2 peakเเลคเตทในเลือดการนวดทางการกีฬาการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกแบบผสมผสานการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนการอักเสบเกณฑ์มาตรฐานความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ' พลังกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวเชิงหน้าที่คุณภาพชีวิตเครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจเครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจชุมชนเมืองดักแด้ไหมอีรี่ทดสอบนวัตกรรมบัวบกปัจจัยที่มีอิทธิพลโปรตีนไหมอีรี่โปรตีนไฮโดรไลเสทผู้สูงอายุผู้หญิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภาวะกระดูกพรุนมวยปล้ำร่างกายและจิตใจแรงเหยียดขาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์หน่อไม้ฝรั่งอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดอาหารเสริมสุขภาพเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุ


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humansWichitsranoi J., Weerapreeyakul N., Boonsiri P., Settasatian C., Settasatian N., Komanasin N., Sirijaichingkul S., Teerajetgul Y., Rangkadilok N., Leelayuwat N.2011Nutrition Journal
  10(1)
  43
  2Combined exercise training improves blood pressure and antioxidant capacity in elderly individuals with hypertensionRuangthai R., Phoemsapthawee J.2019Journal of Exercise Science and Fitness
  17(2),pp. 67-76
  15
  3Heart rate variability responses to a combined exercise training program: Correlation with adiposity and cardiorespiratory fitness changes in obese young menPhoemsapthawee J., Prasertsri P., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2019Journal of Exercise Rehabilitation
  15(1),pp. 114-122
  10
  4The benefit of arm swing exercise on cognitive performance in older women with mild cognitive impairmentPhoemsapthawee J., Ammawat W., Leelayuwat N.2016Journal of Exercise Physiology Online
  19(6),pp. 123-136
  7
  5Comparative effects of arm swing and leg cycling exercise on exercise capacity and cardiac autonomic activity of sedentary young adultsPrasertsri P., Boonla O., Phoemsapthawee J., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2017Journal of Exercise Physiology Online
  20(3),pp. 53-65
  4
  6Arm swing exercise improves exercise capacity and oxygen consumption in overweight and normal weight sedentary young adultsPrasertsri P., Boonla O., Phoemsapthawee J., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2017Journal of Exercise Physiology Online
  20(1),pp. 111-124
  4
  7Relationship between aerobic capacity and cardiovascular disease risk factors in Thai men and women with normolipidemia and dyslipidemiaWlchitsranoi J., Ladawan S., Sirijaichingkul S., Settasatian N., Leelayuwat N.2015Journal of Physical Therapy Science
  27(11),pp. 3503-3509
  3
  8Effects of plasma lipids and abdominal obesity on heart rate variability in thai overweight dyslipidemic individuals at Khon Kaen, Northeast ThailandPhoemsapthawee J., Ladawan S., Settasatian N., Leelayuwat N.2017Journal of the Medical Association of Thailand
  100(11),pp. 1174-1183
  1
  9Combined exercise training improves blood pressure at rest and during exercise in young obese prehypertensive menPhoemsapthawee J., Sriton B.2021The Journal of sports medicine and physical fitness
  61(3),pp. 468-479
  0
  10Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adultsKlomklorm A., Ruangthai R., Vaithanomsat P., Sukatta U., Phoemsapthawee J.2020Journal of Exercise Rehabilitation
  16(5),pp. 467-479
  0
  11Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
  90
  0