Person Image

  Education

  • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554
  • วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วท.บ. (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  20-hydroxyecdysoneAbdominal ObesityAerobic Capacityagingalternative exerciseAmbulatory blood pressureAntioxidant defenseantioxidantsAquatic exerciseArm SwingAutonomic imbalanceautonomic nervous systemBlood pressurebone densitybrainCardiac FunctionCardiac outputcardiovascular diseaseCardiovascular disease riskcardiovascular diseasescardiovascular risk factorsCentella asiaticaCentral obesityChildrenclinical registrationcognitionCognitive functionCo-IngestionCombat SportsCombined exercise trainingConcurrent trainingdendrobium orchiddetrainingdrinkEnergy expenditureEri silkworm pupaeExerciseExercise CapacityExercise intensityExercise trainingFat oxidationfemalefoot massageFunctional fitnessfutsalglomerular filtration rateHealth PromotionHeart rateHypertensioninflammationLipid ProfilesObesityOxidative stressOxygen consumptionOxygen ConsumptionPeak fat oxidation ratePeak oxygen consumptionVO2 peakเเลคเตทในเลือดกล้วยไม้สกุลหวายการนวดทางการกีฬาการฝึกด้วยแรงต้านการฝึกแบบผสมผสานการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อการส่งเสริมสุขภาพการสร้างแบบทดสอบการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนการอักเสบเกณฑ์มาตรฐานความแข็งแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ' พลังกล้ามเนื้อความสามารถในการเคลื่อนไหวเชิงหน้าที่คุณภาพชีวิตเครื่องดื่มเครื่องทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจเครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจชุมชนเมืองดักแด้ไหมอีรี่ทดสอบนวัตกรรมบัวบกปัจจัยที่มีอิทธิพลโปรตีนไหมอีรี่โปรตีนไฮโดรไลเสทผู้สูงอายุผู้หญิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ภาวะกระดูกพรุนมวยปล้ำร่างกายและจิตใจแรงเหยียดขาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงสรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุสารไฟโตเอคไดสเตอรอยด์หน่อไม้ฝรั่งอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดอาหารฟังก์ชันอาหารเสริมสุขภาพเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส

  Interest

  สรีรวิทยาการออกกำลังกายในกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก และผู้สูงอายุ

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • ส.ค. 2560 - พ.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 606.20 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 69 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 43.96 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antihypertensive and antioxidant effects of dietary black sesame meal in pre-hypertensive humansWichitsranoi J., Weerapreeyakul N., Boonsiri P., Settasatian C., Settasatian N., Komanasin N., Sirijaichingkul S., Teerajetgul Y., Rangkadilok N., Leelayuwat N.2011Nutrition Journal
  10(1)
  58
  2Combined exercise training improves blood pressure and antioxidant capacity in elderly individuals with hypertensionRuangthai R., Phoemsapthawee J.2019Journal of Exercise Science and Fitness
  17(2),pp. 67-76
  36
  3Heart rate variability responses to a combined exercise training program: Correlation with adiposity and cardiorespiratory fitness changes in obese young menPhoemsapthawee J., Prasertsri P., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2019Journal of Exercise Rehabilitation
  15(1),pp. 114-122
  20
  4Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adultsRuangthai R., Phoemsapthawee J., Makaje N., Phimphaphorn P.2020Archives of Gerontology and Geriatrics
  90
  11
  5The benefit of arm swing exercise on cognitive performance in older women with mild cognitive impairmentPhoemsapthawee J., Ammawat W., Leelayuwat N.2016Journal of Exercise Physiology Online
  19(6),pp. 123-136
  10
  6Effects of Long-Term Regular Continuous and Intermittent Walking on Oxidative Stress, Metabolic Profile, Heart Rate Variability, and Blood Pressure in Older Adults with HypertensionPrasertsri P., Phoemsapthawee J., Kuamsub S., Poolpol K., Boonla O.2022Journal of environmental and public health
  2022,pp. 5942947
  8
  7Arm swing exercise improves exercise capacity and oxygen consumption in overweight and normal weight sedentary young adultsPrasertsri P., Boonla O., Phoemsapthawee J., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2017Journal of Exercise Physiology Online
  20(1),pp. 111-124
  5
  8Comparative effects of arm swing and leg cycling exercise on exercise capacity and cardiac autonomic activity of sedentary young adultsPrasertsri P., Boonla O., Phoemsapthawee J., Leelayuwat N., Leelayuwat N.2017Journal of Exercise Physiology Online
  20(3),pp. 53-65
  5
  9Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adultsKlomklorm A., Ruangthai R., Vaithanomsat P., Sukatta U., Phoemsapthawee J.2020Journal of Exercise Rehabilitation
  16(5),pp. 467-479
  4
  10Relationship between aerobic capacity and cardiovascular disease risk factors in Thai men and women with normolipidemia and dyslipidemiaWlchitsranoi J., Ladawan S., Sirijaichingkul S., Settasatian N., Leelayuwat N.2015Journal of Physical Therapy Science
  27(11),pp. 3503-3509
  4
  11Combined exercise training improves blood pressure at rest and during exercise in young obese prehypertensive menPhoemsapthawee J., Sriton B.2021The Journal of sports medicine and physical fitness
  61(3),pp. 468-479
  3
  12Postexercise hypotension and heart rate variability response after water and land-based high-intensity interval exercise in prehypertensive obese menSriton B., Ruangthai R., Phoemsapthawee J.2022Journal of Exercise Rehabilitation
  18(1),pp. 57-67
  3
  13Effects of a Low-Dose of Caffeine Co-Ingestion with Carbohydrate on Muscular Strength, Power, and Anaerobic Performance in Combat Sports AthletesSuksuwan C., Phoemsapthawee J., Tumnark P.2022Journal of Exercise Physiology Online
  25(3),pp. 26-38
  3
  14Improved arterial stiffness after combined aerobic and resistance training: correlation with heart rate variability change in prehypertensive offspring of hypertensive parentsSongcharern N., Ruangthai R., Tumnark P., Phoemsapthawee J.2022Journal of Exercise Rehabilitation
  18(6),pp. 395-405
  1
  15Effects of plasma lipids and abdominal obesity on heart rate variability in thai overweight dyslipidemic individuals at Khon Kaen, Northeast ThailandPhoemsapthawee J., Ladawan S., Settasatian N., Leelayuwat N.2017Journal of the Medical Association of Thailand
  100(11),pp. 1174-1183
  1
  16Effects of Riceberry Rice Bran Oil Supplementation on Oxidative Stress and Cardiovascular Risk Biomarkers in Older Adults with PrehypertensionPrasertsri P., Boonla O., Vierra J., Yisarakun W., Koowattanatianchai S., Phoemsapthawee J.2022Preventive Nutrition and Food Science
  27(4),pp. 365-375
  0
  17Synergistic Effects of Combined Concurrent Training and Eri-Polyunsaturated Fatty Acid Supplementation on Bone Mineral Density, Muscle Strength, and InflammationPhoemsapthawee J., Ruangthai R., Tumnak P., Klomklorm A., Prasertsri P., Sukatta U., Vaithanomsat P.2023Preventive Nutrition and Food Science
  28(1),pp. 10-20
  0
  18Beneficial Effects of Asparagus officinalis Extract Supplementation on Muscle Mass and Strength following Resistance Training and Detraining in Healthy MalesDenben B., Sripinyowanich S., Ruangthai R., Phoemsapthawee J.2023Sports
  11(9)
  0
  19Does Gotu kola supplementation improve cognitive function, inflammation, and oxidative stress more than multicomponent exercise alone? – a randomized controlled studyPhoemsapthawee J., Ammawat W., Prasertsri P., Sathalalai P., Leelayuwat N.2022Journal of Exercise Rehabilitation
  18(5),pp. 330-342
  0