Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2555
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  CENTRAL REGIONCOMMUNITY-BASED TOURISMCOVID-19 PANDEMICCREATIVEEXPERIENCE MANAGEMENTการดำรงชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการรับรู้การโรงแรมและท่องเที่ยวการเลือกท่องเที่ยวเกณฑ์การประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันความคาดหวังคำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม Key words : Participation of Communities in the Management of Cultural Tourism โควิด-19ท่องเที่ยวทัศนคติในการใช้งานธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยพฤติกรรมการท่องเที่ยวโมเดลความสําเร็จของระบบสารสนเทศไมซ์ซิตี้รับรู้ความสะดวกในการใช้งานรับรู้ประโยชน์ศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสื่อออนไลน์องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว

  Interest

  การโรงแรมและท่องเที่ยว

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • เม.ย. 2566 - มิ.ย. 2566 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • มิ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะอุตสาหกรรมบริการ ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)