Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  1D-CSP2D DrawingAugmented RealityBar-Cut ListBIMBuilding Information ModelingBuilding Information Modeling (BIM)Building Information Modeling,Green ConstructionConstruction Engineering and Management,Computer Applications in ConstructionConstruction Material ManagementGISGreedy algorithmHighway SubprojectMulti-Criteria Decision AnalysisOptimizationPrioritizationProcurement PlanStrategic Routeกฎหมายควบคุมอาคารการจัดการวัสดุก่อสร้างการจัดลำดับความสำคัญการประมาณราคาการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์การศึกษาความเหมาะสมการสำรวจและออกแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำความเป็นจริงเสริมโครงการย่อยของทางหลวงบัญชีแสดงรายการตัดเหล็กแบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบจำลองสารสนเทศอาคาร รายการตัดเหล็ก ฮิวริสติกแบบรูป 2 มิติปัญหาการตัดวัสดุหนึ่งมิติแผนการจัดซื้อระบบไฟล์มาตรฐานอุตสาหกรรมวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมวิธีแบบละโมบเศษเหล็กน้อยที่สุดเส้นทางยุทธศาสตร์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

  Interest

  Construction Engineering and Management,Computer Applications in Construction, Building Information Modeling,Green Construction, GIS

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)