Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2564

  Expertise Cloud

  Project Feasibility Study Social Return on Investmentagricultural householdsASEANbehavioural intentioncommercial productionCommunity enterprisecomputer self-efficacyCOVID 19 pandemicCrimecryptocurrencyeconomic growthEconomic Value Addededucational choicesemblic (Phyllanthus emblica L.)Evaluationfamily backgroundFarmer GroupFood SafetyFunding Liquidity RiskGAP IntegrityInput-Output ModelIntermal Control Systemlogistic regression analysisMacroprudential PoliciesMass Balanceperceived ease to useperceived usefulnesspotential developmentPovertyprobit modelQuality AssuranceQuality Management SystemSelf AssessmentSocial Accounting MatrixSocial Return on Investmentsocioeconomic strainssubjective normtechnology acceptance model 3 (TAM 3)Willingness to payกลุ่มเกษตรกรการตลาดสินค้าเกษตรการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวทางทะเลการประกันคุณภาพการประเมินการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการการประเมินความเสี่ยงการประเมินตนเองการประเมินผลการประเมินมูลค่าทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการประเมินมูลค่าไม้มีค่าการผลิตเชิงการค้าการผลิตผักการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการเพิ่มศักยภาพการผลิตการเลือกพื้นที่ท่าเรือการเลือกศึกษาต่อการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมความเต็มใจที่จะจ่ายความปลอดภัยของอาหารเครือข่ายโครงการภูฟ้าพัฒนาท่าจอดเรือยอร์ชท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลธุรกิจเกษตรต้นแบบธุรกิจชุมชนแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบบจำลองโพรบิตแบบจำลองโพรบิทแบบจำลองเมตริกซ์บัญชีสังคมมวลสมดุลมะขามป้อมมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจไม้ยืนต้นระบบควบคุมภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพลักษณะครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐมิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์เกษตรหลักประกันทางธุรกิจอาสาฝนหลวง

  Interest

  การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะบริหารธุรกิจ
   • ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B
   • ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ตึก B

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Macroeconomic Impact of Mandatory Retirement Age Policy to Population Aging in ThailandMattayaphutron S., Tam B., Jariyapan P.2021Cuadernos de Economia
  44(126),pp. 34-44
  5
  2The Determinants of Persistence Poverty: Case of Agricultural Households in ThailandMattayaphutron S., Mahamat N.2021AgBioForum
  23(2),pp. 135-142
  3
  3Factors Influencing the Behavioural Intention to Use Cryptocurrency in Emerging Economies During the COVID-19 Pandemic: Based on Technology Acceptance Model 3, Perceived Risk, and Financial LiteracyJariyapan P., Mattayaphutron S., Gillani S.N., Shafique O.2022Frontiers in Psychology
  12
  2