Person Image

Administration

Education

 • D.B.A.(Business Administration ), University of South Australia , AUSTRALIA, 2550
 • ศศ.ม(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
 • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530

Interest

การบริหารสินเชื่อ, การบริหารความเสี่ยง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)