Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  action researchclassroom researchinquiryinquiry-based instructionnervous systempreservice teacherpre-service teacherresearch trendresearch-based learningscience educationSTEM educationstudent teacherStudents’ Conceptionsupervisionteacher confidenceteacher perceptionteachingThaiThai teachervisualizationการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการคิดแบบนิรนัยการคิดแบบอุปนัยการคิดอย่างมีวิจารณญาณการจัดการการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology)การจัดการเรียนรู้เชิงรุกการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การพัฒนาครูการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวิจัยปฏิบัติการการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้การสืบเสาะหาความรู้การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมชีววิทยาเซลล์เซลล์ประสาทดาราศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติทฤษฎีการองค์ความรู้ด้วยตนเองทฤษฏีการสร้างเสริมความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะการคิดทักษะการจัดการเรียนรู้ทักษะการสร้างสรรค์ทักษะเชิงพฤติกรรมเทคนิคการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นักศึกษาครูนิรนัยนิสิตครูนิสิตครูวิทยาศาสตร์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ฝึกสอนพฤติกรรมพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพันธุศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถทำวิจัยฟิสิกส์มัธยมศึกษามุมมองเชิงความรู้สึกมุมมองญาณวิทยาโมเดลเชิงสาเหตุยีนระบบนิเวศระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบแผนผังแนวคิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวัฎจักรคาร์บอนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ศึกษาศาสตร์การบริโภคอาหารสควคสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลังสมรรถนะการปฏิบัติสมรรถนะการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมสะเต็มศึกษาสะเต็มศึกษา (STEM education)สารพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)เส้นทางการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อัตลักษณ์ความเป็นครูวิทยาศาสตร์อาจารย์นิเทศก์อุปนัยอุปมาอุปไมย

  Interest

  การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 307 ชั้น 3 อาคาร3
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 64 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Science teacher education in Thailand: A challenging journeyFaikhamta C., Ketsing J., Tanak A., Chamrat S.2018Asia-Pacific Science Education
  4(1)
  15
  2A case study of science teachers' understanding and practice of inquiry-based instructionKetsing J., Roadrangka V.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(1),pp. 1-16
  6
  3Shura-infused STEM professional learning community in an Islamic School in ThailandVasinayanuwatana T., Teo T.W., Ketsing J.2020Cultural Studies of Science Education
  4
  4Preservice science teachers' challenges in doing classroom action research and learning activities to cope with the challengesKetsing J.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(1),pp. 457-469
  3
  5Enhancing Pre-service Teachers’ Reflective Quality on Inquiry-based Teaching Through a Community of PracticeKetsing J., Inoue N., Buczynski S.2020Science Education International
  31(4),pp. 367-378
  3
  6Preservice science teachers’ environmental attitudes and behaviorsKetsing J.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 297-307
  0
  7Good teaching practices in an action research course for promoting pre-service science teachers’ research ability for improving their teaching practicesKetsing J., Faikhamta C., Inoue N.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(2),pp. 519-527
  0