Person Image

  Education

  • M.Sc.(Envirotment Horticulture), Kasetsart University, ไทย, 2548
  • B.Tech.(Landscape Technology), Maejo University, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  Food SecurityLandscape AdaptationLandscape Agriculturelandscape designleed ndsmart growthการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การปรับตัวทางภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน การศึกษาด้านการออกแบบการหยอดเมล็ดการอนุรักษ์การอนุรักษ์ป่าไม้ภูมิทัศน์ป่าไม้การออกแบบจัดสวนการออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวการออกแบบวางผังพืชพรรณความมั่นคงทางอาหารความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ดาบตำรวจวิชัยปรางค์กู่ ศรีสะเกษภูมิทัศน์เกษตรกรรมภูมิทัศน์ชุมชนภูมิทัศน์ป่าไม้เยื้อน ขันติพโลวิถีพุทธสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

  Interest

  การเลือกใช้พืชพรรณในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและชุมชน , ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณกับสภาพแวดล้อม , การออกแบบวางผังพืชพรรณ, การออกแบบจัดสวน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)