Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(การเดินทางและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • บธ.ม.(การตลาด), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  ASEAN tourismAttractionCreative Tourismfood attractivenessfood tourismGastronomy cityGlobalization.international touristspoliticspower relationsSoutheast asian countriesThai TourisTourism BehaviorTourism Developmenttourism spacetravel attitudesYouth touristsกลยุทธ์การตลาดกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยว 9 กลุ่มจังหวัดการจัดการการท่องเที่ยวการจัดการความรู้การจัดการธุรกิจไมซ์ อีเว้นท์ และเทศกาล (MICE, Event & Festival Business Management)การตลาดและภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยว (Tourism Marketing & Destination Branding)การท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงศาสนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)การท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพการท่องเที่ยวแบบครอบครัวการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุม และนิทรรศการ (ไมซ์)การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวการพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการเมืองการส่งเสริมภาพลักษณ์การสร้างคุณค่าการสร้างคุณค่าเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวความคิดเห็นความต้องการความสัมพันธ์เชิงอำนาจโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดตราดเจนทริฟิเคชั่นโดยการท่องเที่ยวต้นแบบท่องเที่ยวท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน 1ธุรกิจ SMEs สาขาท่องเที่ยวธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยานโยบายสาธารณะและการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว (Public Policy & Tourism City Development)นวัตกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปรับปรุงหลักสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผู้ประกอบการผู้มีส่วนร่วมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยวพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพัฒนาหลักสูตรพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานภาครัฐพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพื้นที่ท่องเที่ยว tourism gentrificationภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเก่าแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวโลกาภิวัตน์โลจิสติกส์การท่องเที่ยววิถีปกติใหมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจกิจเชิงสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากสถานที่จัดงานสิ่งดึงดูดใจสินค้าและบริการสร้างสรรค์หลักสูตรอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อาชีวศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

  Interest

  การตลาดและภาพลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยว (Tourism Marketing & Destination Branding), การจัดการธุรกิจไมซ์ อีเว้นท์ และเทศกาล (MICE, Event & Festival Business Management), นโยบายสาธารณะและการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว (Public Policy & Tourism City Development), การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2560 - ก.ย. 2564 รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ต.ค. 2560 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะการบริการและการท่องเที่ยว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)