Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
  • M.Eng.(Transport Systems Engineering), University of South Australia, ออสเตรเลีย, 2547
  • D.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  1. การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 2. ระบบโลจิสติกส์ผลไม้ (Fruit Logistics System) 3. การประหยัดพลังงาน (Energy Savings) 4. แบบจำลองการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์ (Multi-Objective Optimization Model)CassavaClimate change risksCoastal Engineeringhub portInland TransportIntermodal freight TransportIntermodal TransportLaem Cha Bang seaportLand Use ReformLiner RouteslogisticsMap Ta PhutMaritime AcademicMaritime TransportMaritime Transport and LogisticsMIPMixed Integer ProgrammingModal ShiftMulti-modal transportMulti-objective optimization modelOffshore EngineeringOptimization ModelPakbara portP-hub median problemPrachuab seaportPublic Transit SystemRiverine TransportseaportSmart Growthsteel hubsteel industryTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics water-related climate changeกายภาพการขนส่งทางน้ำ เหล็ก ท่าเรือการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport)การจัดทำแผนพัฒนาการใช้จักรยานการเดินการเติบโตอย่างชาญฉลาดการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการลงทุนในธุรกิจการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวการส่งออกผลไม้การสำรวจศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะในประเทศไทยความยากจนความเร็วจักรยานจักรยานและการเดิน (Bike and Walk)ชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม / การประหยัดพลังงาน / แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ โซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์ต้นทุนทางจักรยานท่าเรือสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครแหลมฉบังบรรจุภัณฑ์แบบจำลองการแก้ไขปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำลองการจราจรและขนส่งแบบจำลองการถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติกส์แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองหลายวัตถุประสงค์แบบจำอลงการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Logistics Regression Analysis)ประหยัดพลังงาน (Energy Savingsปริมาณจราจรแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนารถไฟฟ้ารางเบารถยนต์ส่วนตัวระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้าโลจิสติกส์ผลไม้วิจัยเชิงสำรวจเวลาสังคมอยูเย็นเป็นสุขสายการบินสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Optimising the location of a hub port in Thailand for arrival of Dawei and Pakbara portsBoontaveeyuwat S.2016International Journal of Logistics Systems and Management
  29(3),pp. 271-295
  1
  2Risk communication and adaptation in settlements on the coast and in deltas of the Mekong RegionLebel L., Sinh B.T., Chinh N.C., Boontaveeyuwat S., Kimkong H.2013Successful Adaptation to Climate Change: Linking Science and Policy in a Rapidly Changing World
  ,pp. 253-269
  0
  3Optimising steel hub location in ThailandBoontaveeyuwat S., Saengsupavanich C.2012Maejo International Journal of Science and Technology
  6(3),pp. 397-414
  1
  4Risk communication and adaptation in settlements on the coast and in deltas of the Mekong RegionLebel L., Sinh B., Chinh N., Boontaveeyuwat S., Kimkong H.2013Successful Adaptation to Climate Change: Linking Science and Policy in a Rapidly Changing World
  ,pp. 253-269
  6