Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
  • M.Eng.(Transport Systems Engineering), University of South Australia, ออสเตรเลีย, 2547
  • D.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Hub PortInland TransportIntermodal freight TransportIntermodal TransportLaem Cha Bang seaportLand Use ReformLiner RouteslogisticsMap Ta PhutMaritime AcademicMaritime TransportMixed Integer ProgrammingModal ShiftMulti-modal transportMulti-objective optimization modelOffshore EngineeringOptimization ModelPakbara portP-hub median problemPrachuab seaportPublic Transit SystemRiverine TransportseaportSmart Growthsteel hubsteel industryTransit-Oriented DevelopmentTransport EconomicsTransport EnvironmentTransport Logistics water-related climate changeกายภาพการขนส่งทางน้ำ เหล็ก ท่าเรือการขนส่งแบบผสมผสาน (Intermodalการขนส่งแบบผสมผสาน การประหยัดพลังงาน แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ การขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กการขนส่งหลากหลายรูปแบบการขนส่งหลากหลายรูปแบบ ท่าเรือน้ำทวาย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา การขนส่งหลายรูปแบบการขนส่งอย่างยั่งยืนการขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport)การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้จักรยานการจัดทำแผนพัฒนาการใช้จักรยานการเดินการเดินทางอย่างยั่งยืนการเติบโตอย่างชาญฉลาดการบริหารจัดการขยะการปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินการประหยัดพลังงานการประหยัดพลังงาน โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง การโปรแกรมเชิงเส้น การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการลงทุนในธุรกิจการลดต้นทุนการขนส่งการลดต้นทุนและพลังงานการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวการส่งออกผลไม้การสำรวจศักยภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกาะในประเทศไทยความยากจนความเร็วคาร์บอนเครดิตจักรยานจักรยานและการเดิน (Bike and Walk)ชุดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม / การประหยัดพลังงาน / แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์ โซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์ต้นทุนทางจักรยานท่าเรือสุราษฎร์ธานีทุเรียนเทศบาลนครแหลมฉบังบรรจุภัณฑ์แบบจำลองการแก้ไขปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบจำลองการจราจรและขนส่งแบบจำลองการถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติกส์แบบจำลองหลากหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองหลายวัตถุประสงค์แบบจำอลงการถดถอยแบบโลจิสติกส์ (Logistics Regression Analysis)ประหยัดพลังงาน (Energy Savingsปริมาณจราจรแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรถไฟฟ้ารางเบารถยนต์ส่วนตัวระบบขนส่งสาธารณะระบบรถไฟฟ้าโลจิสติกส์ผลไม้วิจัยเชิงสำรวจเวลาสังคมอยูเย็นเป็นสุขสายการบินสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk communication and adaptation in settlements on the coast and in deltas of the Mekong RegionLebel L., Sinh B., Chinh N., Boontaveeyuwat S., Kimkong H.2013Successful Adaptation to Climate Change: Linking Science and Policy in a Rapidly Changing World
  ,pp. 253-269
  6
  2Optimising the location of a hub port in Thailand for arrival of Dawei and Pakbara portsBoontaveeyuwat S.2016International Journal of Logistics Systems and Management
  29(3),pp. 271-295
  2
  3Optimising steel hub location in ThailandBoontaveeyuwat S., Saengsupavanich C.2012Maejo International Journal of Science and Technology
  6(3),pp. 397-414
  1
  4Risk communication and adaptation in settlements on the coast and in deltas of the Mekong RegionLebel L., Sinh B.T., Chinh N.C., Boontaveeyuwat S., Kimkong H.2013Successful Adaptation to Climate Change: Linking Science and Policy in a Rapidly Changing World
  ,pp. 253-269
  0