Person Image

  Education

  • วศ.ม.( วิศวกรรมการอาหาร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วศ.บ.( วิศวกรรมการอาหาร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วศ.ด. (วิศวกรรมการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2565

  Expertise Cloud

  flexible packagingKhao MaoMachineProcessretortRice Processingsterilizationกระบวนการผลิตการฆ่าเชื้อการแปรรูปข้าวการออกแบบการออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Equipment )การออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Processing )ข้าวข้าวเกรียบข้าวโพดกรอบข้าวเม่าเครื่องฆ่าเชื้อเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนเครื่องจักรเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเครื่องทำความสะอาดเครื่องปิ้งเครื่องย่างเครื่องล้างผักเครื่องสกัดแคโรทีนอยด์ชุดเทรวบรวมดิสทิลเลตน้ำมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มดิบบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวใบไม้แป้งมันสำปะหลังผักฝุ่นลูกชิ้นไลน์การฉีดไส้วิตามินอีเวลาในการนึ่งอาหารผ่านการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การทางการแพทย์อุปกรณ์ดักฝุ่น

  Interest

  การออกแบบ พัฒนา และสร้างเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Equipment ), การออกแบบ และพัฒนากระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Processing )

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)