Person Image

  Education

  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2523
  • ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2533
  • M.S.( การพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศ ), University of California, สหรัฐอเมริกา, 2540
  • Ph.D.(วิทยาศาสตร์เกษตร ), University of Tsukuba, ญี่ปุ่น, 2550

  Interest

  การมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำชลประทาน, การจัดการน้ำโดยชุมชน, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน, การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 2 คนแรก