Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545
  • วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  AC Single Phase Electromechanical Meteraluminum can endArenaBall Millbound logisticsBounded variablesBox-Behnken DesignBox-Behnken Experimental DesignCentral Composite DesignClean roomCost MinimizationCost Minimization CPMData Analyticsdecision under uncertaintiesDefect Reductiondesign of experimentDesign of ExperimentalDesign of ExperimentsDesign Sampling PlanDirect labourdiscrete random capacityDry PigmentDurianElectrical AccuracyEPC ProjectErgonomicExperimental Designfactorial designFlexible Printed Circuit BoardFMEAForecastingfractional experimentFrozen Poultry Processing ManufacturerfuzzyGenetic Algorithmgraphical - based methodgraphical based methodHead Gimbals Assembly (HGA)Incominginfinite programmingInterchangeable Lens's CameraInventory ControlInventory ManagementLagrange mul- tiplierLagrange Multiplierlaser dicingLinear Fractional Programminglinear programmingLinear programming under uncertaintiesMathematical ModelPurchasing PlanningREBAreliabilityResponse SurfaceResponse Surface ExperimentResponse Surface Methodology (RSM)risk analysisShrinkageSimulationStatisticsstochastic knapsack problemStochastic knapsack problemsstress corrosion crackingthe simplex based method. transportationtwo - stagetwo stageTwo-stage Linear Programminguncertainties on the right hand sidesWorking ImprovementWorking Postureกระบวนการกำจัดตะกอนกระบวนการอบเทมเปอร์กอนาม็อกแบคทีเรีย การทำความสะอาดการจัดการสินค้าคงคลังการจัดตารางการผลิตการจาลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอารีน่า (Arena)การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลการตรวจรับเข้าการประมาณการความสูญเสียการปรับปรุงการทำงานการปรับปรุงผังโรงงานการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องการยศาสตร์การลดของเสียการวางแผนกาลังคนการวิเคราะห์วิธีพื้นผิวตอบสนองการสั่งซื้อรวมการหดตัวการออกแบบการทดลองแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โรงงานอาหารแปรรูปไก่แช่แข็งวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณวิธีการพื้นผิวตอบสนองวิธีล้อมกรอบข้อมูลอัตราการไหลของสารทำความเย็นอุตสาหกรรมยางอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

  Interest

  Statistics

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเลขที่ 85 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1A graphical based method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P., Mathur K.2007American Journal of Applied Sciences
   4(12),pp. 1040-1044
   2
   2A stochastic knapsack problem with continuous random capacityWitchakul S., Ayudhaya P., Charnsethikul P.2008Journal of Mathematics and Statistics
   4(4),pp. 269-276
   2
   3A fast method for a class of one-stage bounded variables and single constrained linear programming problemsWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.2007Journal of Interdisciplinary Mathematics
   10(2),pp. 285-303
   2
   4Solving stochastic knapsack problem with discrete random capacityWitchakul S., Sudasna-na-Ayudthya P., Charnsethikul P.200737th International Conference on Computers and Industrial Engineering 2007
   1,pp. 753-762
   1
   5An adaptive special purpose algorithm for a class of two - stage single constrained linear fractional programming problemKetsarapong P., Charnsethikul P., Witchakul S.2013Journal of Interdisciplinary Mathematics
   16(6),pp. 439-456
   1
   6Forecasting and purchasing planning for shelf life-limited spare partsKitti-Udomporn S., Sukchareonpong P., Witchakul S.2018Proceedings of 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research: Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science, ICBIR 2018
   ,pp. 264-269
   1
   7Engineering, procurement and construction (EPC) project management for reducing cost and time: A case study of petrochemical plantSangroungrai S., Sukchareonpong P., Witchakul S.2018Proceedings of 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research: Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science, ICBIR 2018
   ,pp. 402-406
   1