Person Image

  Education

  • คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2529
  • กศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์), วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร, ไทย, 2516

  Expertise Cloud

  Educational Technology CompetenciesGraduated studentInstructional System PrototypeModel of learning though VirtualPre-Service TeacherSelf-Directed Learning skillVirtual Learning Environments (VLEs)กราฟิกการใช้การ์ตูนการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวการประเมินผลครูกทม.ความต้องการความพึงพอใจความรู้กราฟิกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูนชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นต้นแบบระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆนักศึกษานิสิตครูบริการบริหารใบงานประสิทธิภาพเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลิตสื่อผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจระบบการสอนผ่านเว็บสภาพ ปัญหา ความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาสื่อสุขภาพ ปัญหา 3จังหวัดภาคใต้ การดูแลสุขภาพหลักสูตรอาจารย์ที่ปรึกษาอินเตอร์เน็ต

  Interest

  เทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูน, การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)