Person Image

  Education

  • การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2547
  • กศ.ม.(สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2539
  • สศ.บ.(บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  A COMPETENCY ASSESSMENTDoctor of Philosophy ProgramFreshy StudentsKasetsart University Kamphaengsaen CampusMaster of Education ProgramNeeds to studyPhysical EducationPhysical TestTHE FIVE YEAR STUDENTSการบริโภคการบริหารจัดการหลักสูตรการประเมินสมรรถนะเกณฑ์ปกติเกณฑ์สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ความต้องการความต้องการ หลักสูตร มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนความต้องการ หลักสูตร สาขา พลศึกษาคุณธรรม จริยธรรมคุณภาพการจัดการศึกษาคุณลักษณะเจตคติชั้นปีชุดการสอนเรื่อง แฮนด์บอลทัศนคตินักเรียนนิสิตนิสิตครูนิสิตชั้นปีที่ ๑นิสิตชั้นปีที่ ๕นิสิตปริญญาตรีแนวคิดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงปริญญาตรีปัจจัยปัจจัย พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ นิสิต พลศึกษาและสุขศึกษาปัจจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงปัจจัย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง นิสิตปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครองผู้สูงอายุพฤติกรรมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพลศึกษาเพศภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงวิจัยในชั้นเรียนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูสภาพการจัดการศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสร้างต้นแบบสุขภาพสุขศึกษาออกกำลังกายอาหาร

  Interest

  วิจัยและพัฒนาหลักสูตร, สุขภาพ

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • มี.ค. 2563 - มี.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้รักษาการแทน) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
  • ม.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (40)