Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

  Expertise Cloud

  AdaptationClimate changeWater managementกลุ่มเกษตรกรก๊าซชีวภาพการกำจัดขยะการจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมันการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการน้ำเสียการนำกลับมาใช้การบริหารจัดการน้ำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวัดการวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้การสื่อสารแบบไร้สายการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุเกษตรขยะเป็นพลังงานขยะอินทรีย์ของเสียความเค้นความมั่นคงด้านน้ำความร้อนด้วยตนเองคำสำคัญ (Keyword) : การศึกษาการทำงานคูคลองจังหวัดนครปฐมชุดแปรงล้างต้นแบบถ่านชาร์เถ้าท่าจีนธาตุอาหารนวัตกรรมน้ำร้อนน้ำส้มควันไม้ประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการใช้น้าปริมาณของแข็งทั้งหมดป้อนผสมผสานฝุ่นซังข้าวโพดพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชนพลังงานอื่นๆและพลังงานทดแทนเพียโซภารชนะใบไม้มูลโคแม่น้ำไม้ยางพารายานพาหนะอัตโนมัติรถพ่วงรถหุ่นยนต์ระบบการขนถ่ายวัสดุระบบนำทางระบบบำบัดน้ำเสียไร่นาลอกกาบโลจิสติกส์เกษตรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิจัยในชั้นเรียน องค์รวม แยกส่วน นิสิต เขียนแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอ้อยคั้นนํ้าอัตราการไหลของน้าิอิฐบล็อกประสาน

  Interest

  การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย, พลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชน, การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง work shop ชั้น ล่าง อาคารตึก8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
   • สถานีปุ๋ยหมัก ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)