Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533

Expertise Cloud

AdaptationClimate changeWater managementกลุ่มเกษตรกรก๊าซชีวภาพการกำจัดขยะการจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมันการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียการจัดการความรู้การจัดการน้ำการจัดการน้ำเสียการนำกลับมาใช้การบริหารจัดการน้ำการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการวัดการวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้การสื่อสารแบบไร้สายการออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุเกษตรขยะเป็นพลังงานของเสียความเค้นความมั่นคงด้านน้ำคำสำคัญ (Keyword) : การศึกษาการทำงานคูคลองจังหวัดนครปฐมชุดแปรงล้างต้นแบบเถ้าท่าจีนธาตุอาหารประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการใช้น้าปริมาณของแข็งทั้งหมดป้อนผสมผสานฝุ่นซังข้าวโพดพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชนพลังงานอื่นๆและพลังงานทดแทนเพียโซมูลโคแม่น้ำไม้ยางพารายานพาหนะอัตโนมัติรถพ่วงรถหุ่นยนต์ระบบการขนถ่ายวัสดุระบบนำทางไร่นาลอกกาบโลจิสติกส์เกษตรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรวิจัยในชั้นเรียน องค์รวม แยกส่วน นิสิต เขียนแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอ้อยคั้นนํ้าอัตราการไหลของน้าิอิฐบล็อกประสาน

Interest

การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย, พลังงานทดแทนจากวัสดุการเกษตรและกากของเสียชุมชน, การจัดการกากไขมันจากบ่อดักไขมัน

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)