Expertise Cloud

B.E. 2562 (2019)home-stay lawISUREKnowledgelong-stay lawThai tourism industrythe Personal Data Protection ActUnderstandingการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตื่นตัวทางการเมืองการปราบปรามการทุจริตการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชน หนองเสือ การเมืองการให้บริการความพึงพอใจความรับผิดชอบความรู้ความเข้าใจความรู้สึกความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองความสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดจัดการตนเองจังหวัดปกครองตนเองจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ส.ป.ป.ลาวต่อยอดสินค้าเกษตรธุรกิจโฮมสเตย์นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลางนักศึกษานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปัจจัยไปรษณียไ์ทยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562พัฒนากฎหมายพัฒนาเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยในกำกับเยาวชนไทยรองรับอาเซียนจ.นนทบุรีวฒันธรรมองคก์ารวัฒนธรรมประชาธิปไตยสมรรถนะสังคมไทยแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กอบรม

InterestResource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 402 ชั้น 4 อาคาร3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 5 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)