Expertise Cloud

) ผลกระทบของไฟป่า (fire effects)Adaptive bamboo forest managementAlternativesApis dorsataBan Wat ChanChachoengsao Provincecommunity forest managementcommunity forestry billFlood riskforest fireforest fire managementforest plantationforest resource restorationForest resources dependenceforest restorationforest sustainable utilizationForest transitionGIShard and softHEC-RAShighland agroforestryHuman-Elephant Conflict manageinstitutional frameworkKarenKhao Ang Rue NAi wildlife sanctuaryKnowledgeland useLer Tor Royal Project Development CenterLivelihood TransitionLocal PlantsManagementmoatNatural Resources ManagementNatural World Heritageorestplantationpeople participationpeople’s participationPhu-Luang-Wang Nam khieow Forest AreaPinus speciesRestorationrotational farmingsocioeconomicsustainable developmentWatchan Royal ProjectXe Bangfai floodplainการคงอยู่ของการใช้ที่ดิน: ระบบวนเกษตรการควบคุมไฟป่า (forest fire control)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสวนป่าการใช้ที่ดินป่าไม้การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ การจัดการ ไม้เชื้อเพลิง ป่าครัวเรือน สปป.ลาวการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการปลูกป่าการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูป่าไม้การมีส่วนร่วมโครงการหลวงวัดจันทร์จัดการชนิดไม้สนเชิงเดี่ยวใช้ประโยชน์ท่องเที่ยวท่องเที่ยวสัตว์ป่าทางเลือกนิเวศวิทยาบุกรุกป่าบูรณาการเชิงระบบประชากรช้างป่าปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียวป่าชายเลนป่าสนวัดจันทร์ผลตอบแทนผลสัมฤทธิ์พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์พืชท้องถิ่นพืชสมุนไพรพื้นที่คุ้มครองพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้ามรดกโลกทางธรรมชาติแม่ทาไม้เศรษฐกิจยางพารารูปแบบลักษณะทางนิเวศลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่างวนเกษตรวนเกษตรบนพื้นที่สูงวัวบ้านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอสวนป่าคลองตะเกราสุขภาพสัตว์หาดเลนงอกองค์ความรู้ท้องถิ่นอิทธิพลอุทยานแห่งชาติคลองลาน้ีHuman and elephant conflict problem

Interest


Administrative Profile

 • ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์
 • ธ.ค. 2549 - มิ.ย. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Community forest management in Thailand: Current situation and dynamics in the context of sustainable developmentSalam M., Noguchi T., Pothitan R.2006New Forests
31(2),pp. 273-291
37