Person Image

  Education

  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2541
  • Ph.D. (Architecture & Planning), The University of Melboume, ออสเตรเลีย, 2548

  Expertise Cloud

  boundlessness khlong (canal) Nonthaburi ProvinceauthenticityBanBan Bangraonokban suan rim khlong (house along canal surrounded by orchards)Bangkokboundariesco-housingCommon AreasCommon Areas to Residences' Daily LivinPlacePrice levelPublic parkReading placeregime of imagesSpacespiritual realmSuan Luangsustainable communitySustainable Developmentsustainable housingSymbiosisThai Cultural Landscape (ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย)Thai cultural landscapesThainessthanon (road) networkThonburi Provincetitle deedTownhousetransformationunboundednessUrban fringeWat Paknam Fang Taiกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการจัดการภูมิทัศน์การจัดสรรผลประโยชน์การตั้งถิ่นฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจการฟื้นฟูระบบนิเวศการมีส่วนร่วมของบุคลากรการวางผังเมืองการอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์การออกแบบและวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนการอ่านแปลความหมายการอ่านภูมิทัศน์การอ่านและแปลความหมายทางภูมิทัศน์ เกาะเกร็ดเขื่อนกันคลื่นคลองความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนความหลากหลายทางชีวภาพคีรีวงโครงข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีจิตสำนึกชุมชนชีวิตประจำวันชุมชนชุมชนท้องถิ่นถนนวงแหวนรอบนอกถิ่นที่นนทบุรีนาวาภิกขาจารณ์บ้านสาขลาบิณฑบาตรทางน้ำบิณฑบาตรเรือบิณฑบาตเรือปากเกร็ดป่าชายเลนผลกระทบผลลัพธ์แผนธุรกิจนวัตกรรมพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมพลาสติกชีวภาพพื้นที่ทางสังคมพื้นที่สาธารณะภูมิทัศน์น้ำกร่อยภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทยมนุษยศาสตร์เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้าเมืองสุขภาพยุทธศาสตร์การวิจัยยุทธศาสตร์วิจัยวัดวัดปรมัยยิกาวาสสถานที่สถาปัตยกรรมเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในองค์กรสวนเกษตรดาดฟ้าสวนดาดฟ้าสวนสาธารณะหมู่บ้านจัดสรรระดับราคาสูงหมู่บ้านไทยองค์กรภาครัฐอาณาเขตครอบครอง

  Interest

  Thai Cultural Landscape (ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย), การอ่านและแปลความหมายทางภูมิทัศน์ , การออกแบบและวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2555 - ก.พ. 2557 หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Reading thai community: The processes of reformation and fragmentationJiraprasertkun C.2012Urban Theory Beyond the West: A World of Cities
  ,pp. 273-293
  1
  2Reading Bangkok: The transforming and intermingling cityJiraprasertkun C.2020The Routledge Handbook of Place
  ,pp. 313-328
  1
  3Thai conceptualizations of space, place and landscapeJiraprasertkun C.2015Landscape Culture - Culturing Landscapes: The Differentiated Construction of Landscapes
  ,pp. 95-110
  0