Person Image

  Education

  • ค.บ. (มัธยมศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2514
  • ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2520
  • Ph.D.(School Psychology ), Texas Woman University, สหรัฐอเมริกา, 2530

  Expertise Cloud

  Art compositionJapanese cartoonLearning achievementPreferencesRetentionSlide-tape programsSpecial EducationTeachingThai cartoonVisual artกระบือการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนร่วมการศึกษาพิเศษการสอนเกณฑ์ปกติระดับชาติความคงทนทางการเรียนความชอบความต้องการความช่วยเหลือความมั่นคงของชาติความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาโรงเรียนต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนประสิทธิผลนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมบทเรียนสไลด์เทปแบบคัดกรองนักเรียนที่มีสภาะสมาธิสั้นแบบสอบทักษะพื้นฐานทางวิชาการแบบสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพลักษณ์ของโรงเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นภาวะออทิซึมมุมเสริมทางวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รูปแบบการให้ความช่วยเหลอทางการศึกษารูปแบบการให้ความช่วยเหลือรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและภาวะออทิซึมวิจัยบทเรียนวิชาทัศนศิลป์สมาธิสั้นหลักสูตรความมั่นคงองค์ประกอบศิลป์ออทิซึมออทิสติก

  Interest

  การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 3 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก