Person Image

  Education

  • ค.บ.(ประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม.(วิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  Expertise Cloud

  Art compositionfield experience modelfield experiencesin-service science teacherJapanese cartoonLearning achievementlearning reformmethods coursepedagogical content knowledgePreferencespreservice physics teacherpreservice science teacherPreservice Science TenderRetentionscience teacher developmentscience teacher preparationSlide-tape programsSpecial Educationstudent teaching practicumTeachingteaching practiceThai cartoonVisual artการจัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนไทยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์การวัดและประเมินผลการศึกษาการสอนเกณฑ์ปกติระดับชาติครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการความคงทนทางการเรียนความชอบนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึมบทเรียนสไลด์เทปแบบคัดกรองนักเรียนที่มีสภาะสมาธิสั้นแบบสอบทักษะพื้นฐานทางวิชาการแบบสอบสติปัญญาที่ไม่ใช้ภาษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพลักษณ์ของโรงเรียนภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ภาวะสมาธิสั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาและภาวะออทิซึมวิชาทัศนศิลป์องค์ประกอบศิลป์ออทิซึม

  Interest

  การวัดและประเมินผลการศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The development and exploration of preservice physics teachers' pedagogical content knowledge: From a methods course to teaching practiceBuaraphan K., Roadrangka V., Srisukvatananan P., Singh P., Forret M., Taylor I.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
   28(2),pp. 276-287
   2