Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2517
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D.(Plant Nutration), The University of New England, ออสเตรเลีย, 2537

  Expertise Cloud

  andrographolideAtomic absorption spectrophotometrycontaminationCow manurescritical heavy metal valuesCritical valueHeavy metalheavy metalsHuskorganic paddy fieldOrnamentalpaddy fieldphytoremediationPlant Production.quality controlreference plant materialreference soil materialRiceSeedsoil and plant analysisStemVegetableการจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวการใช้พืชบำบัดสิ่งแวดล้อมการตกค้างของสารเคมีการปนเปื้อนการวิเคราะห์ดินการวิเคราะห์ดิน-พืชการใส่ปุ๋ยเคมีข้าวข้าวอินทรีย์ค่าวิเคราะห์ดินเครือข่ายห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืชของประเทศไทยต้นข้าวนันทนา ชื่นอิ่ม ศิริวัลย์ บุญสุข สรวงธิดา ลิปิมงคล และสุวรรณีย์ ภูธรราช. 2548. นาข้าวแปลงข้าวอินทรีย์ผักฟ้าทะลายโจรเมล็ดข้าวสารไม้ดอกโลหะหนักวิเคราะห์ดินสารเคมีทางการเกษตร

  Interest

  การวิเคราะห์ดิน-พืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก