Expertise Cloud

Bang Pakong River BasinBryozoanPeople Participationกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งการกำจัดขยะการจัดการมูลฝอยการมีส่วนร่วมของประชาชนขยะอันตรายเขื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลความเหมาะสมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกชายฝั่งทะเลอ่าวไปทยฝั่งตะวันตกติดตามตรวจสอบเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬไบรโอซัวประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนลุ่มน้ำบางประกงวัฒนธรรมองค์การศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมองค์การแห่งการเรียนรู้ออกแบบอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)